Vedtægter.                   Klik her for at læse pdf - dokument

§ 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er SFO FLY-Aalborg's PENSIONISTKLUB. Klubbens hjemsted er identisk med SFO FLY-Aalborg's til enhver tid værende hjemsted. Klubben er stiftet den 5. oktober 1989.
§ 2. Formål. Klubbens formål er, at bevare kontakten til Flyvestation Aalborg for Sergentgruppens medlemmer, ved bl.a. social samvær, rådgivning og hjælp til det enkelte medlem. Formålet søges i øvrigt opfyldt gennem samarbejde med andre pensionistforeninger m.v.
§ 3.
Medlemmer. Enhver der er medlem af SFO FLY-Aalborg og samtidigt er fyldt 58 år, er pensioneret som 60 årig eller af helbredsmæssige årsager, kan optages som medlem. Desuden kan medlemmer af andre SFO Fly afdelinger, der efter pensionering som 60 årig tager bopæl i området, optages som medlem. Ægtefælle/samlever kan forblive medlem ved ægtefælle/samlevers død, med fuldt kontingent, men er ikke valgbar til bestyrelsen.
Som æresmedlem kan udnævnes personer, der i særlig grad har gjort sig fortjent gennem aktiv deltagelse, ledelse eller på anden vis har støttet klubbens virksomhed. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen. Indstillingen kan ikke gøres til genstand for debat.
§ 4.
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig og den indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde i skriftlig og motiveret form, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse. Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsens valgperiode er 2 år, med 2 på valg på lige år, og 3 på ulige år.
Beslutninger med undtagelse af vedtægtsændringer træffes ved simpelt flertal.Vedtægtsændringer skal godkendes af SFO FLY-Aalborgs bestyrelse/TR-Gruppe.
Valg foregår ved skriftlig afstemning, såfremt der er foreslået flere kandidater end der skal vælges, ellers stemmes der ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller 5 medlemmer stiller krav om skriftlig afstemning. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af
  a. bestyrelsesmedlemmer
  b. Suppleanter
7. Valg af
  a. 2 revisorer
  b. revisorsuppleant
8. Eventuelt
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når:
a. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
b. Mindst 1/4 af medlemmerne indsender skriftlig forslag herom til formanden, ledsaget af en dagsorden og navnene på ordførerne.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme varsel som for ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.
§ 6. Bestyrelse, Mellem generalforsamlingerne ledes klubben af en bestyrelse på 6 medlemmer. De 5 vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af SFO Fly-Aalborg's TR-gruppe. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og er alle som en og en som alle ansvarlig for klubbens forretningsførelse. Såfremt der ikke i bestyrelsen kan findes en kasserer, kan der fra medlemskredsen optages en kasserer. Der føres forhandlingsprotokol over de af klubben afholdte møder og øvrige aktiviteter. Forhandlingsprotokollen danner grundlag for formandens årlige beretning til generalforsamlingen.
§ 7. Økonomi. Klubbens økonomiske grundlag er medlemskontingentet, der fastsættes på klubbens ordinære generalforsamling, samt evt. tilskud fra SFO Fly-Aalborg. Kassereren fører klubbens regnskab og medlemsfortegnelse. Klubbens pengebeholdning indsættes på bank, sparekasse og- eller girokonto. Bank/sparekassebog og- eller giroregnskab beror hos kassereren. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på klubbens generalforsamling. Revisorerne har til enhver tid adgang til, at kontrollere regnskabet.
§ 8.
Opløsning. Klubben kan opløses når mindst 3/4 af medlemmerne på en i samme hensigt indkaldt generalforsamling stemmer herfor. Beslutningen skal godkendes af SFO Fly-Aalborg's bestyrelse/TR-gruppe. Ved klubbens opløsning overdrages klubbens forhandlingsprotokol samt øvrige midler til SFO Fly-Aalborg.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. oktober 1989 med ændringer den 11. februar 1998, den 27. februar 2002 og den 26. februar 2003. 
Kjeld H. Jensen, dirigent                                     Sonny Jensen, formand